Bu sözleşme,  alıcı(tüketici)nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere satıcıya ait https://clinera.com.tr/ elektronik ticaret internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) alıcıya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı bu sözleşmeyi internet sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği ürün(ler)in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI: (bundan böyle “satıcı” olarak anılacaktır.)

Unvanı  :        Mersis No:
Adres:
Telefon :        
Fax:    
E-Posta:
Banka Hesabı:

ALICI (TÜKETİCİ): (bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır.)

Adı, Soyadı/ Unvanı :          
Adres:
Telefon:
E-Posta:

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU, ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının sipariş ettiği madde 3’te özellikleri belirtilen ürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve alıcının bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde alıcının satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular sözleşmenin aşağıdaki 8. maddesinde belirtilmiştir.

ÜRÜNBİRİM FİYAT (TL)ADETTOPLAM (TL)
Marka, Ürün, Renk, Beden vb.  ____ TL____ TL
Kullanılan hediye çeki / Paracık / _______ toplamı___ TL
Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri___ TL
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)_____ TL
ÖDEME(TAHSİLAT) BİLGİLERİ
Ödeme Şekli-Aracı
Kart Tipi
Kart Numarası
Kredi Kartına Taksit/Tek çekim
Toplam Tutar
Teslimat Bilgileri:
Adı, Soyadı/ Unvanı:   
Adres:  
Telefon:  
E-Posta:  
Fatura Bilgileri:
Adı, Soyadı/ Unvanı:  
Adres:  
Telefon:  
E-Posta:  

MADDE 3- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu sözleşmenin alıcı tarafından internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder;

–  Satıcının unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

– Ürün(ler)in internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

– Satıcının mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon… www.ito.org.tr)

– Satıcı tarafından uygulanan alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve alıcıya elektronik iletişim kuralları ile alıcının bu hususlarda satıcıya verdiği izinler, alıcının kanuni hakları, satıcının hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

– Ürünler için satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

– Sözleşme konusu ürün(ler) için satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere alıcının satıcıya ödeyeceği toplam bedel),

– Ürünlerin alıcıya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler

– Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

-Alıcının cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler,

-Alıcının cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda alıcının cayma hakkını kaybedeceği,

-Cayma hakkı olan ürünlerde, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde alıcının cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda satıcıya karşı sorumlu olacağı, satıcının kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı alıcıya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

-Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürünleri satıcıya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

– Alıcının tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere  “tüketici haklarını” kullanamayacağı,

-Mahiyetine göre bu sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu sözleşme alıcı tarafından internet sitesinde onaylanarak kurulduktan sonra alıcıya elektronik posta ile gönderildiğinden alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, satıcının da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

-Uyuşmazlık hallerinde alıcının satıcıya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

MADDE 4- CAYMA HAKKI

4.1. Alıcı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır;

a) Alıcının özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil) ,

b) Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

c) Yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,

d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,

f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,

i) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile alıcının ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

4.2. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa alıcı cayma hakkını kaybedebilir; satıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

4.3. Cayma hakkı bulunan hallerde alıcının cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde satıcı ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri alıcıya ait olmak üzere satıcının yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

4.4. Internet sitesinde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, alıcı ürünü bulunduğu ilçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde alıcıdan masraf alınmaz. Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.5.Ayrıca vergi mevzuatı gereği, alıcı tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir). “Ürünün iade edileceği adres, satıcı adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi.”

4.6. Yukarıdaki belirtilen gereklerin alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün alıcıya teslim masrafları alıcıya, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Alıcının ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile satıcının alıcıdan olan, ödül puanlarına ilişkin puanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

MADDE 5.  GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

Internet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

5.1.Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler alıcı cihazından girildiğinden alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu alıcıya aittir.

5.2. Alıcının internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri satıcı, dahil olduğu grup şirketler bünyesindeki ile her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. Alıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

5.3.Alıcı satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.  Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda satıcıya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

5.4. Internet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları satıcıya aittir.

5.5. Satıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler satıcı tarafından internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

5.6. Internet sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden satıcı sorumlu değildir.

MADDE 6- HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Satıcı, alıcıya da alıcının taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

(2) Alıcının, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

MADDE 6- AYIBA KARŞI TEKELLÜF

Satıcı işbu sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerin satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemini önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.  

Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmemelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir.

Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

8.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile alıcıya veya internet sitesinde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Satıcı, ürünleri, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, alıcının ürünü, kargo firmasının, satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Stoklarda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç üç (3) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Ancak, aynı sipariş içinde kampanyalı ürünler var ise kampanyanın sona ermesi beklenir ve sonrasında en geç 3 (üç) iş günü içinde, sipariş konusu bütün ürünler tüketici tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir. Kargo firmaları, satıcıdan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde alıcılara ulaştırmaktadır.

8.2. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) alıcıya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını alıcıya yansıtmayabilir.

8.3. Ürünlerin teslimatı anında alıcının adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek alıcının sorumluluğundadır. Ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de alıcıya aittir.

8.4. Alıcının, satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini satıcıya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi alıcının bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcının iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; alıcının satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve satıcının bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcının kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcının temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

8.5. Satıcı sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde alıcıyı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

8.6. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve sözleşme fesihlerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde alıcıya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade alıcının satıcıya ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin satıcı tarafından yapılmasında sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı olası gecikmeler için satıcının herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). Satıcının iade edilecek bedel için, bu sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşmenin satıcının edimini ifa etmemesinden ötürü alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

8.7. Alıcı ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, sözleşmenin giriş kısmındaki satıcı iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde satıcıya bildirebilir.

8.8. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu sözleşmede yer almayabilir; bununla beraber, alıcı tarafından internet sitesinde görülen/onaylanan ön bilgilendirmelerde, keza internet sitesinin –ilgisine göre satış aşamaları veya genel– bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

8.9. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu sözleşmeye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, satıcı nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.

8.10. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

MADDE 9- ALICI’NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI- YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse satıcının yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

Alıcı, işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (internet sitesinde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu sözleşmenin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürünü sipariş ile işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu sözleşme, alıcının satıcıya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.